Εκπαιδευτικά Webinars
Tax System

Για την παρακολούθηση των Webinars είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Tax System.

Υπόχρεοι (Μεταφορά από SingularLogic Δήλωση Εισοδήματος /Δημιουργία)
Βασικές Λειτουργίες
Σύνδεση σε e-Υπηρεσίες
Πληροφόρηση Δηλώσεων

Έντυπα Ε3, ΦΕΝΠ, Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών
Άντληση από εφαρμογές SingularLogic Accountant
Control Έσοδα-Έξοδα & Control Γενική Λογιστική


Έντυπα Ε1, Ε2
Ανάλωση Κεφαλαίου
Α21


Επισύναψη αρχείων & Δικαιολογητικών (EasyFiles)
Αποστολή Βεβαιώσεων & Εντύπων σε πελάτες (EasyShare)